پروژه اسپایدر مجتمع مسکونی مهراس

موقعیت: عباس آباد ـ مازندران * کارفرما: دکتر محمدزاده * مدیریت طرح: مهندس خداکرمی