پروژه اسپایدر پروژه نگین

موقعیت: میدان آرژانتین * کارفرما: شرکت رکیندژ * متراژ: 400 مترمربع
نوع سازه: راد کششی * نوع شیشه: سکوریت و لمینیت