پروژه اسپایدر سرپرستي طالقاني

موقعیت: تهران* کارفرما: بانک ملت * پیمانکار کل: شرکت آرکاندید
متراژ: 200 مترمربع * نوع سازه: لوله آهن* نوع شیشه: لمینیت