پروژه هندریل پاساز پردیس

موقعیت: خیابان فردوسی * کارفرما: آفای بایرام زاده * مدیریت طرح: دفتی فنی ایستا * متراژ 1150 مترمربع